Streszczenia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2019 upłynął termin nadsyłania prac. Zgodnie z regulaminem XIII Zjazdu zostaną Państwo w terminie 4 tygodni od tego dnia powiadomieni o decyzji Komitetu Naukowego w sprawie kwalifikacji zgłoszonych streszczeń.
Organizatorzy


Ocena zgłoszonych prac i forma prezentacji:

1. zgłoszone streszczenia zostaną ocenione przez recenzentów wyznaczonych przez Komitet Naukowy Zjazdu
2. autorzy zgłoszonych streszczeń zostaną powiadomieni, w ciągu 4 tygodni od terminu zakończenia przyjmowania prac, o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu lub przyjęciu pracy do prezentacji),
3. przyjęte prezentacje zostaną zakwalifikowane do jednej z dwóch form prezentacji:
- prezentacje ustne: po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w komunikacie końcowym potwierdzającym przyjęcie pracy,
- elektroniczna sesja plakatowa: prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania Konferencji na 42‘‘ ekranach w orientacji pionowej, szczegóły techniczne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
4. możliwość prezentacji prac będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy Zjazdu, którzy dokonali opłaty rejestracyjnej,
5. oficjalnym językiem Zjazdu jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie prac w języku angielskim w sesjach z udziałem wykładowców zagranicznych,
6. wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych
7. zgłoszenie pracy zostaje każdorazowo potwierdzone przez Organizatora na adres mailowy. Brak otrzymania potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia streszczenia.
8. zgodność liczby zgłoszonych streszczeń należy sprawdzić na koncie użytkownika w zakładce STRESZCZENIA